AVV

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

1. toepassingsgebied
2. sluiting van het contract
3. recht van herroeping
4. prijzen en betalingsvoorwaarden
5. leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. eigendomsvoorbehoud
7. aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. inwisseling van promotiebonnen
9. inwisseling van cadeaubonnen
10. alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") van Drs. Pascal Duijsters, handelend onder de naam "Acura Medisch Centrum Weert" (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met Verkoper sluit met betrekking tot de door Verkoper in haar webwinkel aangeboden goederen. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.
2.2 De klant kan de offerte indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, e-mail of online contactformulier aan de verkoper voorleggen.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
* door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
* door levering van de bestelde goederen aan de klant, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
* door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod, zodat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.
2.4 Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper maakt de tekst van het contract niet verder toegankelijk. Indien de klant vóór de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de relevante inloggegevens op te geven.
2.5 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant eventuele invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.
2.6 Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.
2.7 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.
3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van de verkoper over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.
4.2 De klant wordt in de online shop van de verkoper geïnformeerd over de betalingsmogelijkheid(en).
4.3 Indien de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online bankrekening hebben, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode "SOFORT" is voor de klant beschikbaar op internet op https://www.klarna.com/sofort/.
4.4 Indien een via de betaaldienst "Shopify Payments" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De afzonderlijke betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
4.5 Indien voor een betaalmethode wordt gekozen die via de betaaldienst "mollie" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De afzonderlijke betalingswijzen die via mollie worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op internet op https://www.mollie.com/de/.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de Klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.
5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper dientengevolge moet maken. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de retourkosten de bepaling uit de herroepingsinstructies van de verkoper.
5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen voor het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Indien de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.
5.4 In geval van zelfafhaling zal de Verkoper de Klant eerst per e-mail informeren dat de door de Klant bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen in overleg met de verkoper afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dat geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
5.5 Vouchers worden als volgt aan de Klant verstrekt:
* per e-mail
* per post

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien de gekochte goederen gebrekkig zijn, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
7.2 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisseling van promotionele vouchers

8.1 Tegoedbonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode worden ingewisseld.
8.2 Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.
8.3 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.
8.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.
8.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.
8.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon. Eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald door de Verkoper.
8.7 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.
8.8 Het tegoed van een actiebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.
8.9 De waardebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de waardebon geheel of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht terugstuurt.
8.10 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Overdracht van de waardebon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.
9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende saldi worden aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.
9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.
9.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld voor één bestelling.
9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra Cadeaubonnen te kopen.
9.6 Indien de waarde van de Cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.
9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert geen rente op.
9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, het juridisch onvermogen of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.
10.2 Verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een consumentenarbitragecommissie, maar is daartoe wel bereid.