Herroepingsrecht

 

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

 

A. Annuleringsbeleid 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Drs. Pascal Duijsters, Acura Medisch Centrum Weert, Hoogstraat 15, 6001 ET Weert, Nederland, Tel.: 0031 495 - 54 78 48, e-mail: sales@carebyacura.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.

Algemene instructies

  1. Voorkom beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
  2. Stuur de goederen niet terug naar ons om ze op te halen.
  3. Wij wijzen erop dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

 

B. Annuleringsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar:

Drs. Pascal Duijsters
Acura Medizinisches Zentrum Weert
Hoogstraat 15
6001 ET Weert
Nederland
E-mail: sales(at)carebyacura.nl

Ik/wij * verbreken hierbij de door mij/ons * gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen */verrichting van de volgende dienst *.


__________________________________________________________

__________________________________________________________

Besteld op * ________________ / ontvangen op * __________________

__________________________________________________________
Naam van de consument(en)

__________________________________________________________
Adres van de consument(en)

__________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_____________________________
Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is